அப்படிப் போடு
ஆவின் பால் தாய்ப்பாலுக்கு நிகரானது. மக்கள் நம்பிக்கையுடன் பருகலாம்.
— அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி